برنامه دید و بازدید نوروزی چشم پزشکان خراسان

khso meeting

 

 

پنجشنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۷

ساعت ۱۲ تا ۱۳

سالن همایش های انجمن چشم پزشکی خراسان

بازگشت همه به سوی اوست

چاپ اين مطلب چاپ اين مطلب