برنامه دید و بازدید نوروزی چشم پزشکان خراسان

چشم-پزشکان-خراسان

 

 

پنجشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۶

ساعت ۱۲ تا ۱۳

سالن همایش های انجمن چشم پزشکی خراسان

بازگشت همه به سوی اوست

چاپ اين مطلب چاپ اين مطلب