دانشگاهی

بیمارستان چشم پزشکی خاتم الانبیاء
مشهد- چهار راه ابوطالب، بلوار شهید قرنی ، به طرف میدان فردوسی
تلفن:۷۲۸۱۴۰۱

http://www.mums.ac.ir/khatam

http://www.mums.ac.ir/erc